05/05/2011

ON TAP QT CHIEN LUOC

1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có

ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam hiện

nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến về vấn đề này.

2. Yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc

lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?

3. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các

yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì? Một điều khoản pháp luật có thể là

nguy cơ đối với doanh nghiệp này nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác,

điều này đúng hay không?. Cho ví dụ minh hoạ. Có ý kiến cho rằng không cần

phải dự báo về các điều kiện môi trường kinh doanh trong tương lai vì tương lai

là bất định và không thể dự báo chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng

hay sai? Tại sao?

4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm

gì? Vì sao? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến thắng đối thủ cạnh tranh

phải đáp ứng những yêu cầu gì? Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh

khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?; Anh (chị) có suy nghĩ như

thế nào về tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh phụ thuộc

vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố nào để có thể tạo

ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?

5. Phân tích mục tiêu, vai trò của phép phân tích SWOT trong công tác lập chiến

lược. Cách phân tích ma trận SWOT, cấu trúc ma trận SWOT? Thiết lập ma

trận SWOT đối với công ty bạn đang làm việc hoặc quan tâm. Ý nghĩa của các

phương án chiến lược SO, WO, ST, WT? Tại sao doanh nghiệp phải xác định

thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?

6. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành, nguy cơ gia nhập ngành từ phía các đối

thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong

ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?; Rào cản bắt chước là một

trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều

này đúng hay sai? Tại sao? Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của

đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?

7. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó.

8. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ

cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của

doanh nghiệp hoàn toàn độc lập với sự biến động của môi trường kinh doanh.

Điều này đúng hay sai? Tại sao?

9. Phân tích khái niệm mục tiêu, vai trò của mục tiêu, nguyên tắc đề ra mục tiêu,

những yếu tố tác động đến việc xác định mục tiêu của doanh nghiệp. Cho ví dụ

về những nhóm mục tiêu cơ bản của công ty bạn đang làm việc hoặc quan tâm.

10.Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp

đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?

11. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của

doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy trình bày mối

quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?

12. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh tranh trong

ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự xâm nhập từ bên

ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa chọn chiến lược theo

hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước như giảm tỷ lệ tái đầu tư,

tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều này đúng hay sai? Tại sao?

13. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh doanh có thể

được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao?

14. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp kinh

danh tài chính.

15.Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra nhất? ý nghĩa

của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phải làm gì

để đối phó với loại chiến tranh này?

16. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm của chiến

lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng

chiến lược cạnh tranh này? Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm?

Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo

anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?

Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp

giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?

17.Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội dung chủ

yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với việc đánh giá và

điều chỉnh chiến lược.

18. Phân tích khái niệm, yêu cầu, nội dung cơ bản của bản tuyên bố sứ mạng của tổ

chức/doanh nghiệp. Trình bày và phân tích về tuyên bố sứ mạng của tổ chức/

doanh nghiệp bạn đang làm việc hoặc quan tâm.

19. Hãy trình bày những vấn đề thuộc về quản trị chiến lược đang được áp dụng tại

tổ chức/doanh nghiệp bạn đang làm việc hoặc quan tâm. Sau khi học môn quản

trị chiến lược, bạn có áp dụng được gì cho tổ chức/doanh nghiệp đã lựa chọn trên

không? Tại sao?

20. Những câu hỏi ở các bài tập và câu hỏi trong quá trình học trên lớp.

Ghi chú: Đây là những câu hỏi tham khảo, để các bạn sinh viên làm quen với

dạng đề thi.

1 nhận xét: